gerechtsgebouw Gent

Wettelijke informatie.

Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Wanneer de advocaten de cliënt bijstaan bij het voorbereiden of uitvoeren van verrichtingen die verband houden met de aan- en verkoop van onroerend goed of bedrijven; het beheren van diens geld, waardepapieren of andere activa; de opening of het beheer van bank-, spaar- of effectenrekeningen; het organiseren van de inbreng die nodig is voor de oprichting, de exploitatie of het beheer van vennootschappen; de oprichting, de exploitatie of het beheer van fiducieën of trusts, vennootschappen, stichtingen of soortgelijke structuren; of wanneer zij optreden in naam en voor rekening van hun cliënt in enigerlei financiële verrichtingen of verrichtingen in onroerend goed; zijn zij verplicht de wetgeving (Wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten) en baliereglementering inzake antiwitwas- en antiterrorismefinanciering (Codex Deontologie voor advocaten 25.6.2014, Afdeling III.1.2) strikt na te leven.
Indien de opdracht die de cliënt toevertrouwd aan (één van de) advocaten onder het toepassingsgebied van de witwaswet valt, is de behandelende advocaat ertoe gehouden de cliënt te identificeren en een aantal stukken ter staving van die identiteit op te vragen, te verifiëren en te bewaren (in essentie betreft het kopie van identiteitskaart / uittreksel uit de Kruispuntbank van Ondernemingen). Indien hij daartoe verplicht wordt door de voormelde wet zal ook de herkomst van gelden of vermogensbestanddelen moeten worden nagegaan.
Deze “informatie- en waakzaamheidsverplichting” geldt eveneens ten aanzien van lasthebbers en ten aanzien van de uiteindelijke begunstigden van rechtspersonen.
Ook tijdens de duur van de cliëntenrelatie zijn de advocaten onderworpen aan een waakzaamheidsplicht en moeten zij desgevallend bijkomende informatie inwinnen.
Het is de advocaten bij wet verboden om een zakelijke relatie aan te gaan met een cliënt wanneer deze de gevraagde informatie niet binnen de twee weken na de eerste vraag daartoe overmaakt .
Indien de advocaten tijdens de uitoefening van hun werkzaamheden feiten vaststellen waarvan zij weten of vermoeden dat ze verband houden met het witwassen van geld of met de financiering van terrorisme, zijn zij ertoe gehouden om de stafhouder van de Gentse balie daarvan op de hoogte te brengen, behalve wanneer deze werkzaamheden kaderen in het bepalen van de rechtspositie van de cliënt of in de verdediging of vertegenwoordiging van de cliënt in het kader van een rechtsgeding. De stafhouder beslist vervolgens of hij de ontvangen informatie al dan niet meldt aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking.

Wet van 17 JULI 2013 houdende invoeging van Boek III « Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen », in het Wetboek van economisch recht.

Alle advocaten die werkzaam zijn binnen het kantoor zijn ingeschreven aan de balie van Gent en zijn onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde.

 • U vertrouwt uw dossier toe aan de BVBA ADVOCATENKANTOOR ERIC PRINGUET
 • Het kantoor is gevestigd te 9031 Drongen, aan de Kroonprinsstraat 1
 • De BVBA heeft als KBO nummer (tevens BTW nummer) BE 0476 510 025
 • Kantoorrekening : BE56 6301 9020 0588
 • Derdenrekening: BE16 6301 9502 9774

De beroepsaansprakelijkheid is verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balie, bij Amlin Europe nv via Vanbreda Risk & Benefits met polisnummer LXX034899. (Amlin Europe Brussel, Koning Albert II – laan 9, 1210 Brussel). Het verzekerde bedrag biedt een waarborg van 1.250.000 euro per schadegeval. De verzekerde activiteiten betreffen de activiteiten eigen aan het beroep van advocaat, als scheidsrechter in juridische geschillen, taxatie van erelonen, advocaat – bemiddelaar, advocaat – syndicus, lasthebber ad hoc voor rechtspersonen in strafzaken en de meeste gerechtelijke mandaten.
Deze polis verleent dekking in de hele wereld, onder voorbehoud van verduidelijkingen en uitzonderingen opgenomen in de polis.

PRIVACYBELEID

Wij zijn begaan met uw privacy en wil volkomen transparant zijn over de wijze waarop uw persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. Wij verbinden ons ertoe om te allen tijde de naleving te verzekeren van alle toepasselijke wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.
Wanneer wij uw persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, handelen wij als verwerkingsverantwoordelijke. BVBA ADVOCATENKANTOOR PRINGUET is een vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven onder nummer 0476.510.025 en met maatschappelijke zetel te B-9031 Drongen, Kroonprinsstraat 1.
Dit Privacybeleid bevat algemene informatie aangaande de persoonsgegevens die wij verzamelen en de wijze waarop wij die gegevens verzamelen, gebruiken en meedelen, evenals informatie aangaande de procedures die wij invoeren om uw recht op privacy te garanderen.
Gegevens die wij verzamelen
Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer u ons contacteert voor juridisch advies of andere soorten diensten. Het betreft onder meer de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • Contactgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Btw-nummer
 • Sollicitatieformulieren
 • Documenten vereist in het kader van de anti-witwaswetgeving (bv. kopie van uw identiteitskaart)

Wij beperken in ieder geval onze vraag naar persoonsgegevens tot wat nodig is om u de diensten te bezorgen waarvoor u belangstelling getoond heeft.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor volgende doeleinden:

 • Verstrekken van het door u gevraagde juridisch advies
 • Verwerken van uw verzoek om inlichtingen
 • Verstrekken van andere diensten door u gevraagd
 • Voldoen aan wettelijke voorschriften of andere dwingende verplichtingen
 • Verwerken van uw sollicitatie

Wij verwerken uw persoonsgegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de dienstenovereenkomst die afgesloten werd tussen u en ons kantoor, (ii) voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer wij een rechtmatig belang hebben dit te doen en uw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt
In ieder geval bewaren wij uw persoonsgegevens niet langer dan de tijd nodig voor het bovenstaande. Behalve voor de strijd tegen het witwassen van geld, worden de gegevens niet langer dan vijf jaar na het laatste gebruik ervan, bijgehouden, met uitzondering van sollicitatieformulieren die niet langer dan twee jaar na de sluitingsdatum van de vacature bijgehouden worden.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden die namens ons diensten verlenen. Deze derden hebben enkel toegang tot uw persoonsgegevens in de mate dat dit nodig is voor hun dienstverlening. Wij doen al het nodige opdat deze derden te allen tijde onze privacynormen eerbiedigen, evenals de wetten en reglementen inzake gegevensbescherming.
Het is ook mogelijk dat wij uw persoonsgegevens aan derden meedelen, inclusief wetshandhavingsinstanties, wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn, bv. in de strijd tegen het witwassen van geld.
Het kantoor draagt uw persoonsgegevens niet over buiten de EER.

Uw rechten
Onder bepaalde voorwaarden hebt u het recht om:

 • Een kopie van uw persoonsgegevens te vragen
 • Uw persoonsgegevens te verbeteren
 • Het wissen van persoonsgegevens te vragen

Alle verzoeken, klachten of vragen kunnen gericht worden via e-mail aan info@pringuet.be. Wij zullen uw verzoeken, klachten of vragen onderzoeken en u tijdig antwoorden. U kunt ook een klacht indienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit wanneer u niet tevreden bent over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?
Het kantoor zet zich volledig in voor de bescherming van uw persoonsgegevens door gepaste organisatorische en technische maatregelen te nemen tegen niet-toegestane toegang tot de gegevens, onrechtmatige vernietiging of onvoorzien verlies ervan.

Contactpersoon
Als u vragen of aanbevelingen hebt in verband met dit Privacybeleid, gelieve dan een e-mail te sturen naar info@pringuet.be

COOKIEBELEID

De website van het kantoor maakt geen gebruik van cookies

<